- Hydepark: Inwazja bizarro: BANK HASEŁ

Hydepark:

konkursy

Inwazja bizarro: BANK HASEŁ

W oku cyklopa

Niekończący się spektakl

Ogród białych ciał

Kosz pełen mar

Piwny skarabeusz

Wiadomość od nieznanego nadawcy

Mgielne tramwaje

Coś we mnie mieszka

Zabójca z igloo

Biwak z kanibalem

W czopku urodzony

Kontrola skarbowa w salonie masażu

Rozmowa pomiędzy dwoma podejrzanymi typami – jeden nie mówi, a drugi nie słyszy

Wyrywanie zębów przy pomocy testów ciążowych

Palacz demonów

Praktyki w burdelu

Słonie z trąbami jerychońskimi

Zeszyt w szkocką kratę

Napalony piłkarz, wypalony trener

Flirtujący filatelista

Alpinista ateista

Tajna onanizacja

Kości zostały oddane

 Artysta sadysta

Szkło pomniejszające

Małżonek i jego mały problem

Potworny otwór

Kolorowa postapokalipsa

Rodzinna wycieczka

Nawiedzone koszary

Teatr dmuchanych lalek

Domek na końcu świata

Treningowy worek mosznowy

Za kurtyną

Szalone reality show

Grzybobranie

Mężczyzna w stroju karalucha

Nietypowa kochanka

Zakonnik w kostnicy

Impreza dezintegracyjna

Karaoke na placu budowy

Piekielne rewolucje Morgana Mózgojada

Gra w klasy z królem opon w fabryce ram okiennych

Odśnieżarka miasta łez

Polityk z ręką w nocniku

Sen na jawie w parku trampolin

Apokalipsa gum do żucia

Niekontrolowane wybuchy trzewi na plaży karmelowej

Dekorator ludzkich wnętrz

Seppuku na balu martwych marzeń

Komentarze

obserwuj

Jedno hasło – jeden użyt­kow­nik. Roz­po­czy­na­my za­ba­wę.

 

W oku cy­klo­pa

Nie­koń­czą­cy się spek­takl

Ogród bia­łych ciał

Kosz pełen mar

Piwny ska­ra­be­usz

Wia­do­mość od nie­zna­ne­go nadaw­cy

Mgiel­ne tram­wa­je

Coś we mnie miesz­ka

Za­bój­ca z igloo

Biwak z ka­ni­ba­lem

W czop­ku uro­dzo­ny

Kon­tro­la skar­bo­wa w sa­lo­nie ma­sa­żu

Roz­mo­wa po­mię­dzy dwoma po­dej­rza­ny­mi ty­pa­mi – jeden nie mówi, a drugi nie sły­szy

Wy­ry­wa­nie zębów przy po­mo­cy te­stów cią­żo­wych

Pa­lacz de­mo­nów

Prak­ty­ki w bur­de­lu

Sło­nie z trą­ba­mi je­ry­choń­ski­mi

Ze­szyt w szkoc­ką kratę

Na­pa­lo­ny pił­karz, wy­pa­lo­ny tre­ner

Flir­tu­ją­cy fi­la­te­li­sta

Al­pi­ni­sta ate­ista

Tajna ona­ni­za­cja

Kości zo­sta­ły od­da­ne

 Ar­ty­sta sa­dy­sta

Szkło po­mniej­sza­ją­ce

Mał­żo­nek i jego mały pro­blem

Po­twor­ny otwór

Ko­lo­ro­wa po­sta­po­ka­lip­sa

Ro­dzin­na wy­ciecz­ka

Na­wie­dzo­ne ko­sza­ry

Teatr dmu­cha­nych lalek

Domek na końcu świa­ta

Tre­nin­go­wy worek mosz­no­wy

Za kur­ty­ną

Sza­lo­ne re­ali­ty show

Grzy­bo­bra­nie

Męż­czy­zna w stro­ju ka­ra­lu­cha

Nie­ty­po­wa ko­chan­ka

Za­kon­nik w kost­ni­cy

Im­pre­za dez­in­te­gra­cyj­na

Ka­ra­oke na placu bu­do­wy

Pie­kiel­ne re­wo­lu­cje Mor­ga­na Mó­zgo­ja­da

Gra w klasy z kró­lem opon w fa­bry­ce ram okien­nych

Od­śnie­żar­ka mia­sta łez

Po­li­tyk z ręką w noc­ni­ku

Sen na jawie w parku tram­po­lin

Apo­ka­lip­sa gum do żucia

Nie­kon­tro­lo­wa­ne wy­bu­chy trze­wi na plaży kar­me­lo­wej

De­ko­ra­tor ludz­kich wnętrz

Sep­pu­ku na balu mar­twych ma­rzeń

Oszu­stwo me­to­dą na bab­cię

Przy­stań zgni­łych ma­rzeń

Gwa­ran­cja na umie­ra­ją­ce drze­wa

Małżonek i jego mały problem

Known some call is air am

Praktyki w burdelu

Coś we mnie mieszka

Biere mgielne tramwaje

Hail Discordia

Palacz demonów

Rodzinna wycieczka

Impreza dezintegracyjna!

Kolorowa postapokalipsa

Nie wysyłaj krasnoluda do roboty dla elfa!

Grzybobranie

,,Celuj w księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami,, ~ Patrick Süskind

Ogród białych ciał. 

I po co to było?

“W oku cyklopa” poproszę. 

Dekorator ludzkich wnętrz

Nawiedzone koszary

http://altronapoleone.home.blog

Kości zostały oddane

Karaoke na placu budowy

Teatr dmuchanych lalek

... życie jest przypadkiem szaleństwa, wymysłem wariata. Istnienie nie jest logiczne. (Clarice Lispector)

Domek na końcu świata

Niekończący się spektakl

Piekielne rewolucje Morgana Mózgojada

Alpinista Ateista

Biorę piwnego skarabeusza.

Babska logika rządzi!

Zabójca z igloo

Szalone reality show

Sen na jawie w parku trampolin

Treningowy worek mosznowy” – poproszę – może tym razem coś krótszego niż 80k znaków wymodzić spróbuję ;-)

entropia nigdy nie maleje

Biwak z kanibalem 

Pozwolę sobie zająć “wyrywanie zębów przy pomocy testów ciążowych”.

Poprosiłabym "Nietypowa kochanka".

No i mnie namówiliście. “oszustwo metodą na babcię” poproszę :)

Odśnieżarka miasta łez

 

Opowiadanie nie jogurt. (CM)

Hej ho, “Mężczyzna w stroju karalucha” i niech się toczy.

Joł, poproszę “Flirtujący filatelista”.

Che mi sento di morir

Seppuku na balu martwych marzeń

Nie no nie wierzę, Darcon! ❤Tylko żebyś ośmiornicy ode mnie nie odgapił, wiesz:-)

Dobra, czas dołączyć do zabawy, bo w sumie czemu nie. 

 

Potworny otwór 

Jeśli pozwolimy na łamanie zasad w wyjątkowych sytuacjach, stworzą wyjątkowe sytuacje, aby łamać zasady.

Poproszę “Kosz pełen mar”

słonie z trąbami jerychońskimi

Przystań zgniłych marzeń proszę.

Pecunia non olet

Zakonnik w kostnicy.

     Zaatakował mnie pomysł. Zły, chory, niesmaczny. Może zdążę...

„Poszukiwanie prawdy, która, choćby najgorsza, mogłaby tłumaczyć jakiś sens czy choćby konsekwencję w tym, czego jesteśmy świadkami wokół siebie, przynosi jedyną możliwą odpowiedź: że samo poszukiwanie jest, lub może stać się, ową prawdą.” J.Kaczmarski

Gwarancja na umierające drzewa

Wiadomość od nieznanego nadawcy. Coś machnęłam, ale mix, znaczy lekkie bizzaro. Spróbuję  wstawić.

Logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie. A.E.

Gra w klasy z królem opon w fabryce ram okiennych.

Polityk z ręką w nocniku

 

Coś mi przyszło do głowy. Może jeszcze zdążę :)

Chciałabym w końcu przeczytać coś optymistycznego!

Nowa Fantastyka