- Hydepark: Płonące żyrafy - KONKURS

Hydepark:

konkursy

Płonące żyrafy - KONKURS

Czas uwol­nić fan­ta­zję, spę­ta­ną wy­mo­ga­mi kon­kur­su „Scien­ce”!

 

Kon­kurs dla wszyst­kich, któ­rzy chcą ma­lo­wać sło­wem!

 

Wraz z dwój­ką praw­dzi­wych Ar­chitektów Wy­obraź­ni (ta­da­dam!): Mi­ra­bell i Małym Sło­wi­kiem, ogła­sza­my kon­kurs zoo­lo­gicz­no-pi­ro­tech­nicz­ny pod wiele mó­wią­cym ty­tu­łem „Pło­ną­ce ży­ra­fy”.

 

Wy­zwa­nie po­le­ga na na­pi­sa­niu opo­wia­da­nia in­spi­ro­wa­ne­go wy­bra­nym przez sie­bie ob­ra­zem Sa­lva­do­ra Dali. Tech­ni­ka do­wol­na, byle fan­ta­stycz­na (wli­cza­jąc w to hor­ror), np. new-we­ir­do­we cle­ri­cal fic­tion opar­te na wizji pa­ję­czo­no­gich słoni z „Ku­sze­nia Św An­to­nie­go”, peł­no­krwi­ste SF , fi­lo­zo­fu­ją­ce na temat pa­ra­dok­sów po­dró­ży w cza­sie, wy­ko­rzy­stu­ją­ce przy tym motyw mięk­kich ze­ga­rów z „Upo­rczy­wo­ści pa­mię­ci”, czy, dajmy na to, ko­stiu­mo­wa opo­wieść grozy, de­ma­sku­ją­ca ku­li­sy po­twor­ne­go spi­sku uwiecz­nio­ne­go w „Sze­ściu gło­wach Le­ni­na”.

Za­chę­ca­my do nie­ujaw­nia­nia w tek­ście opo­wia­da­nia ty­tu­łu wy­ko­rzy­sta­ne­go ob­ra­zu – tu­szy­my, iż moż­li­wość od­ga­dy­wa­nia źró­dła na­tchnie­nia przez pu­blicz­ność, jak i kon­ku­ren­cję, bę­dzie za­rze­wiem do­brej za­ba­wy, ele­men­tem edu­ka­cji pla­stycz­nej oraz na­krę­ca­czem licz­ni­ka ko­men­ta­rzy. Tym nie­mniej, bez­po­śred­nio po pu­bli­ka­cji opo­wia­da­nia, pro­si­my o prze­sła­nie tego ty­tu­łu na priva do co­bol­da – spo­sób wy­ko­rzy­sta­nia ob­ra­zu w tek­ście bę­dzie jed­nym z ele­men­tów oce­nia­nych przez ju­ro­rów.

Zwa­żyw­szy na temat, jury w zgło­szo­nych opo­wia­da­niach z pew­no­ścią oceni i do­ce­ni: barw­ność opi­sów, su­ge­styw­ność na­stro­ju, ory­gi­nal­ność wizji, kom­po­zy­cję ca­ło­ści. Co nie zna­czy, że można za­po­mnieć o dy­na­mi­ce akcji, kon­struk­cji po­sta­ci i lo­gi­ce fa­bu­ły. O nie, ma­lo­wać to nie zna­czy ściem­niać. Choć, jeśli wspo­mnia­nej lo­gi­ce bę­dzie to­wa­rzy­szy­ła szczyp­ta sza­leń­stwa – to już w ogóle mio­dzio. Krót­ko mó­wiąc: trze­ba pisać tak, żeby się do­brze bawić, a jury i tak oceni po swo­je­mu.

 

Wa­run­ki do­dat­ko­we (niby oczy­wi­ste, ale tak od wszel­kie­go):

– opo­wia­da­nie po­win­no być pre­mie­ro­we, ni­g­dzie wcze­śniej nie pu­bli­ko­wa­ne

– nie przyj­mu­je­my do kon­kur­su prac ano­ni­mo­wych

– jedna osoba zgła­sza tylko jeden tekst

– po­praw­ność or­to­gra­ficz­no-gra­ma­tycz­no-in­ter­punk­cyj­na bar­dzo wska­za­na (choć jeden z ju­ro­rów przy­zna­je się do nie­ule­czal­nej dys­in­ter­punk­cji)

– be­to­wa­nie do­zwo­lo­ne (byle nie z udzia­łem ju­ro­rów)

– po­praw­ki w tek­stach można na­no­sić do końca ter­mi­nu zgła­sza­nia opo­wia­dań, w przy­pad­ku istot­nych zmian pro­si­my jed­nak o in­for­ma­cję na ten temat w przed­mo­wie

 

Limit zna­ków: do 40 ty­się­cy wg. licz­ni­ka stro­ny

 

Ter­min zgła­sza­nia: od 01.07.2017 do 31.07.2017 (zamknięcie publikacji w 1 miesiącu zabezpiecza przed ewentualną kolizją z procedurą piórkową)

 

Wy­ni­ki: tak szyb­ko jak to tylko moż­li­we (choć nie wcze­śniej)

 

Na­gro­dy:

– dla wszyst­kich uczest­ni­ków: uśmiech Mi­ra­bell, świer­got Sło­wi­ka, trój­pal­cza­sta wir­tu­al­na piąt­ka od co­bol­da

– dla zwy­cięz­cy – sza­cun na dziel­ni + sur­re­ali­stycz­na, choć cał­ko­wi­cie ma­te­rial­na na­gro­da-nie­spo­dzian­ka.

 

A zatem: do atla­sów, do ga­le­rii, do kla­wia­tur! Niech ży­ra­fy za­pło­ną!

Komentarze

obserwuj

Ciekawe, chociaż mam zastrzeżenie: muszą to być koniecznie obrazy? W końcu twórczość Dalego to nie tylko 2D ;)

Przede mną ugnie się każdy smok, bo w moich żyłach pomarańczowy sok!

Chodziło nam jednak o ten typ “obrazowości”, który zapewniają płótna. Rzeźby Salvadora Dali w większości powtarzają motywy z obrazów. Nie podejmujemy się ponadto oceny reinterpretacji “Psa andaluzyjskiego” ;)

Konkur(s)encja? Na mojej zmianie? No ja Cię... zajebiście!^^

 

Peace!

"Zakochać się, mieć dwie lewe ręce, nie robić w życiu nic, czasem pisać wiersze." /FNS – Supermarket/

Żeby sobie zaprzyjaźnione jury też mogło w czymś wystartować ;)

Okej :)

Przede mną ugnie się każdy smok, bo w moich żyłach pomarańczowy sok!

Ech, najlepszy jest Arcimboldi. Ale może i z Salvadora da się coś wydoić... ;-)

Babska logika rządzi!

Interesujący pomysł.

Pozdrówka.

Arcimboldi się skończył po “Bibliotekarzu” ;)

Za to “Bibliotekarz” genialny. ;-)

Babska logika rządzi!

Ba!

O, podoba mi się.

No nieźle.

Całkiem ciekawy konkurs :)

Dałabym Wam klapy na pupę, ale na szczęście termin macie do 31.07, więc się nie zazębiamy ;)

Jak wróciłam, Science już się skończył i było mi przykro, że nie brałam udziału. A teraz są aż dwa :D

Świetny pomysł w ogóle.

choć jeden z jurorów przyznaje się do nieuleczalnej dysinterpunkcji

A który się z was, chłopaki, się nie przyznaje? ;D

 

Tytuł i założenia konkursu – świetne! Dali to jeden z moich ulubionych malarzy. 

https://www.facebook.com/matkowski.krzysztof/

Dałabym Wam klapy na pupę

Po pupach? Nas? Bohaterów?!

A kto się pierwszy zdeklarował?

 

całe 38 minut ;)

:D

 

A to ja widziałam, tylko myślałam, że tyle będziesz działał zakulisowo :D

No ale nie ma tego złego.. :) Zawsze możemy nawzajem postartować w konkursach, tak jak wspomniałeś, co jest fajne :)

Genialny pomysł! Osobiście uwielbiam twórczość Beksińskiego (na taki konkurs idealna!), ale obrazy Dalego równie dobrze uwalniają wyobraźnię. Teraz tylko trzeba ją ładnie ubrać w słowa i spisać...

Zabieram się do pracy jak tylko skończę tworzyć na konkurs Iluzji! :)

Jai guru de va!

Ja też pierwsze co pomyślałam, to “szkoda, że nie Beksiński” :)

Czyżby na fali niezadowolenia z wybranego malarza tłum zamierza odpalić konkurencyjny konkurs na horror z Beksińskim? :D

I jeszcze dla uhonorowania Reg konkurs na SF z Escherem ;)

No, konkurs pierwsza klasa! Można łączyć w dowolnych proporcjach z Don Kichotem, czegoż trzeba więcej!

A Beksa jest be!:)

I jeszcze dla uhonorowania Reg konkurs na SF z Escherem ;)

O! Może jednak bez honorowania, ale Escher jak najbardziej. ;D

Gdyby ci, którzy źle o mnie myślą, wiedzieli, co ja o nich myślę, myśleliby o mnie jeszcze gorzej.

Podoba mi się pomysł, postaram się coś napisać.

Those who can imagine anything, can create the impossible - A. Turing

Rodzi się nam tutaj jakaś kontrkultura :D

Rebelianci Beksińskiego i Bojownicy Eschera łączcie się!

Jai guru de va!

Beksińskiego chcą. Smutasy jedne. Tylko apokalipsa, mrok i potwory w głowach!

Wiem, wiem, spłaszczyłem jak Murphy Ziemię ;).

 

Mam nadzieję, że ktoś mi w głowie zasieje Salvadorem trochę więcej szaleństwa niż bytuje tam obecnie. Aż mi palce drżą na samą myśl, co tu można. Bo czego nie można, to chyba nie widzę ;).

 

Hoho mam nawet pomysł, czasu trochę jest więc coś napiszę napewno.

Minimalizm i skurwysyństwo zachodzi wtedy, gdy dostajesz zupę w płaskim talerzu.

Mam pytanie. Czy muszę oprzeć się na jednym obrazie, czy mogę na kilku?

Minimalizm i skurwysyństwo zachodzi wtedy, gdy dostajesz zupę w płaskim talerzu.

Twój wybór. Jeśli jeden Dali to za mało...

Ocenimy po owocach ;)

 

Piękny konkurs – gdyby nie urlop z dala od komputera, to pewnie bym coś skrobnął, bo jeden z pomysłów zapisanych w kajecie nawet pasuje. Ale ni cholery nie wyrobię się w dwa tygodnie z moim obecnym poziomem, aby wytworzyć coś porządnego. Szkoda ;( Pozostaje mi życzyć, by poziom tekstów był równie wysoki, co ten na Science :D

Won't somebody tell me, answer if you can; I want someone to tell me, what is the soul of a man?

Nigdzieludziu, masz ponad 6 tygodni.

No, bardzo zacny pomysł! Możliwe, że na tyle zacny, żeby zniweczyć mój plan nie brania udziału w konkursach, póki nie zrealizuję innych pomysłów. Możliwe, że na tyle zacny, żeby zażegnać mój potężny twórczy kryzys. 

I w sumie możliwe też, że pomimo zacności i tak mi nie wyjdzie. Ale kto wie?

Nigdzieludziu, masz ponad 6 tygodni.

Z czego cztery spędzę bez dostępu do kompa :/ Niestety nie mam takiej mocy przerobowej, by się udało wyrobić w terminie. Ale życzę wszystkim powodzenia :)

Won't somebody tell me, answer if you can; I want someone to tell me, what is the soul of a man?

Ale wiesz – nie musisz wykorzystać wszystkich znaków...

Babska logika rządzi!

Ale wiesz – nie musisz wykorzystać wszystkich znaków...

Coś w tym jest :) Nie ma to jak zafiksować się na jednym rozwiązaniu ;P Zobaczymy :)

Won't somebody tell me, answer if you can; I want someone to tell me, what is the soul of a man?

Zawsze możesz notować... ręcznie. :O

Zawsze możesz notować... ręcznie. :O

A to tak się da? ;D

Chciałem mieć kiedyś pióro cyfrowe, ale stosunek cena-użyteczność jest dosyć niski :) Plus trzeba ściągać z zagranicy :P

Won't somebody tell me, answer if you can; I want someone to tell me, what is the soul of a man?

Ja nie mam dostępu do komputera i zaczynam pisać na papierze. Przepiszę w przyszłości na komputry bo teraz nie mam możliwości.

Minimalizm i skurwysyństwo zachodzi wtedy, gdy dostajesz zupę w płaskim talerzu.

Nienawidzę przepisywać :) Odwołam się do zaawansowanej technologii i spróbuję z OCRem, jeśli już coś powstanie :)

Won't somebody tell me, answer if you can; I want someone to tell me, what is the soul of a man?

Czy można oprzeć się na kilku obrazach? Wtedy trzeba będzie wymienić wszystkie użyte obrazy?

https://www.facebook.com/Bridge-to-the-Neverland-239233060209763/

Oczywiście, że nie będziemy nikogo dyskwalifikować za szeroki wachlarz inspiracji ;)

Osobiście uważam, że oparcie się na jednym obrazie zapewnia większą spójność pomysłu i, co za tym idzie, tekstu oraz pozwala efektowniej popisać się kunsztem pisarskim. Ale to takie moje gdybanie na sucho; do oceny konkursowych opowiadań będę się starał podejść bez żadnych uprzedzeń.

Miałam zadać pytania o inspirację kilkoma obrazami. Cieszę się, że wszystko jasne :D

Czy tylko ja jedna zawsze zaczynam od odręcznego zapisu? ;)

Ja zawsze zaczynam od ręcznego zapisu pierwszych akapitów. Poniżej notatki piszę ramowy plan wydarzeń, który później modyfikuję. Chyba jestem gdzieś pośrodku :)

Jai guru de va!

Tak to dbacie o drzewa i ekosystem, artyści chędożeni. Worda macie, LiberOffice’a macie, a się chałupnictwa nadal chce! ;)

Takie tam, oldschoolowe sentymenty ;)

Czekam z niecierpliwością na teksty inspirowane twórczością mistrza. A co do Beksińskiego i Eschera (a przecież byli jeszcze Magritte, Miró i inni fascynujący twórcy), to skoncentrujmy na razie się na tym konkretnym konkursie. Nic przecież nie stoi na przeszkodzie, żeby fani innych malarzy ogłosili za jakiś czas kolejne wyzwania :)

The only excuse for making a useless thing is that one admires it intensely. All art is quite useless. (Oscar Wilde)

Bardzo dobry pomysł z terminem w jednym miesiącu. Limit znaków 40k jest betonowy?

Obrady jury trwają, ale ja osobiście byłbym twardy.

Twardogłowe jury potwierdziło: będziemy bronić limitu.

Ciekawe ;-)

"Taki idealny wyluzowywacz do obiadu." NWM

Oho, czyżby Mytrix szykował jakiś podstęp?

Minimalizm i skurwysyństwo zachodzi wtedy, gdy dostajesz zupę w płaskim talerzu.

Limit stały, dobra, tylko z czym to się wiąże? Po przekroczeniu nie ma szans na miejsce? Może być wyróżnienie, czy dyskwalifikacja i w ogóle nie będą takie czytane?

Przepraszam, że tak drążę, ale ostatnio sporo osób przekroczyło limit. Sam mocno ciąłem żeby się zmieść, co nie wyszło na dobre, dlatego teraz chciałbym wystartować z porządną drabinką. Pytań jeszcze nie ma, bo dużo czasu, ale na pewno się pojawią.

To oznacza, że w przypadku opublikowania tekstu przekraczającego 40tys. znaków autor zostanie grzecznie poinformowany, że powinien do północy 31. lipca 2017 roku zejść poniżej tego limitu. W innej sytuacji jego opowiadanie nie będzie oceniane przez jury.

Jeżeli natchnienie doprowadzi do powstania genialnego tekstu inspirowanego twórczością Salvadora Dali, którego nijak bez szkody dla jego świetności nie będzie się dało skrócić poniżej limitu, to przyjmiemy ten fakt z radością, czując się ojcami i matką chrzestną sukcesu, być może przeczytamy, być może skomentujemy, być może zagłosujemy do biblioteki, być może nawet nominujemy do piórka, ale na pewno nie uwzględnimy w głosowaniu konkursowym.

 

I wszystko jasne. Dzięki za info.

Ja i podstępy? ;> ♡

"Taki idealny wyluzowywacz do obiadu." NWM

Tak, ty i podstępy. Czaisz się jak Baelish w cieniu.

Minimalizm i skurwysyństwo zachodzi wtedy, gdy dostajesz zupę w płaskim talerzu.

No, ja już napisałem. Teraz sobie poleży, odpocznie. Za jakiś czas wrócę, stwierdzę, że to dno i metr mułu i się załamię, ale póki co jest dobrze:)

Michale, jury drży z niecierpliwości.

Ale nie pogania.

Leżenie jest ważne.

Ledwie trzeci dzień, szanowne Jury. Trzeba brać głębokie oddechy, bo najwięcej tekstów i tak będzie pod koniec miesiąca ;)

Sześć głów Lenina? A nie Sześć zjaw Lenina?

Tak, Tomie, ten właśnie obraz miałem na myśli (Halucynacja częściowa...). Ale dzięki “Elektrycznym gitarom” łatwiej skojarzyć głowy, co zresztą wydało mi się bardziej inspirujące. 

Wystartujesz?

W wielu już miałem wystartować i nic z tego nie wyszło. Mam chrapkę i na ten, może w końcu uda się coś napisać, choć przyznaję, że temat dość nieoczywisty. Będę musiał coś wymyślić, czysta abstrakcja (niepasująca do mojego “stąpania po ziemi”).

Trzymajcie kciuki ;)

Pytanie – czy można napisać tekst inspirowany więcej niż jednym obrazem?

Those who can imagine anything, can create the impossible - A. Turing

Wickedzie, odpowiadałem na to pytanie już dwukrotnie.

Spójrz wyżej.

Dobra, już wszystko jasne, mogłem wcześniej przejrzeć komentarze XD Sorry za spam.

Those who can imagine anything, can create the impossible - A. Turing

Wickedzie, zawsze miło Cię gościć.

Tyle, że zdemaskowałeś się jako Uczestnik i teraz nie możesz się już wycofać ;)

Mam już nawet coś naskrobane :) Zobaczymy, jak pójdzie.

Those who can imagine anything, can create the impossible - A. Turing

Istnieje możliwość przedłużenia konkursu o 2-3 dni? Procedura piórkowa trwa do 5 dnia miesiąca, a te 2-3 dni w okresie wakacyjnym mogą być na wagę złota, jeśli komuś termin koliduje z wyjazdem. 

https://www.facebook.com/matkowski.krzysztof/

Osobiście byłbym niechętny takiej zmianie – konkurs był ogłoszony już miesiąc temu. Jeżeli jednak kolejni potencjalni Uczestnicy zgłoszą podobne życzenie, jury uda się na naradę.

Też już mam, teraz musi poleżeć kilka dni.

Na razie mały odzew, ale ludziska rzucą wszystko na koniec. Największy wysyp przewiduję w ostatnim tygodniu, a może nawet weekendzie.

Jeszcze jest czas coś popełnić, dobrze! Obym się zabrał do roboty. 

A propos pana Salvadora, to dziś w nocy zostanie ekshumowany, by wykonać... testy na ojcostwo. :p KLIK

Jak może zauważyliście, komplet jurorów zapoznał się z kompletem opowiadań konkursowych. Może to coś znaczy, a może nie.

W każdym razie, to chyba dobry moment na tradycyjną zabawę w obstawianie wyników konkursu.

 

Przy okazji, wydaje mi się, że teksty konkursowe są jeszcze niewystarczająco dobrze reprezentowane w bibliotece i na pewno brakuje im nominacji piórkowych ;)

No to niechże się jurorzy nie krępują, tylko klikają i nominują. Z Biblioteką to jeszcze mały pikuś, ale na nominacje zostały dwie doby z haczykiem.

Babska logika rządzi!

No to ja obstawiam z tych, które czytałem. 

1 Kam_mod – “Motyle siadają na łożach umarłych”

2 Deirdriu – “Wszechświaty Pigmaliona”

3 PiotrSkowronek – “Annuncjata, nicość, seks”

 

Pewnie jakieś szanse ma jeszcze Wicked, bo widziałem dobre opinie i nominacje, ale skoro on ma gdzieś komentowanie opowiadań konkurencji, to ja, swoim zwyczajem, ostentacyjnie nie przeczytam jego :) 

https://www.facebook.com/matkowski.krzysztof/

Ja nie obstawiam, ostatnio obstawiałem i nic nie trafiłem, tyle kasy poszło... ;)

Obstawiajcie, bo nie dadzą wyników ;)

https://www.facebook.com/matkowski.krzysztof/

Mi się finklowy tekst podobał i ten Kam_mod. Ale niewiele tekstów niestety, póki co, czytałem, bo wystarczającym surrealizmem jest dla mnie temperatura za oknem. Przed oknem w sumie też. ;_;

Ja nie obstawiam, bo to totalnie nie moja bajka. Nie kumam surrealizmu, więc jak tu poznać, który tekst jest najbardziej naj?

Babska logika rządzi!

Też nie kumam, dlatego nawet nie brałem się za pisanie czegokolwiek. I dlatego tekstów też nie oceniam pod kątem Dalego, bo w sumie kto mi zabroni. :p

Interesujący konkurs

To chyba nostalgia, jedna wielka tęsknota za tamtymi czasami, tamtą modą, muzyką, stylem, życiem...

W rzeczy samej, Fantomasie. Przydałoby się ponownie coś w tych klimatach.

Nie betuję tekstów ze względu na brak czasu.

Jeśli pozwolimy na łamanie zasad w wyjątkowych sytuacjach, stworzą wyjątkowe sytuacje, aby łamać zasady.

Geki, to konkurs na surrealizm, więc może weźmiemy w nim udział? :D

Nie betuję tekstów ze względu na brak czasu.

Tylko że skończył się pięć lat temu ;) Może ogłoście nowy konkurs surrealistyczny? I może wg kogoś mniej oczywistego niż Dalí ;)

http://altronapoleone.home.blog

Już myślałam, że nowy konkurs. A to bardzo, bardzo nie nowy konkurs :D

Drakaino, po prostu pomyślałem, że wzięcie udziału w konkursie zakończonym pięć lat temu byłoby bardzo surrealistyczne ;) Najlepiej byłoby zakończyć performance intensywnym pienieniem się o ponowne głosowanie ;)

Nie betuję tekstów ze względu na brak czasu.

Ogólnie ten konkurs brzmi cudnie, ale wydaje mi się, że nie ma sensu wysyłać do beryla kolejnej prośby o zatwierdzenie konkursu, kiedy jeszcze ma wiszący w kolejce np. taki konkursik heroic fantasy. :P

Jeśli pozwolimy na łamanie zasad w wyjątkowych sytuacjach, stworzą wyjątkowe sytuacje, aby łamać zasady.

Silver yes

http://altronapoleone.home.blog

To konkurs dla podróżników w czasie.

Pokój – szczęśliwość; ale bojowanie Byt nasz podniebny

Kiedyś pisałem teksty inspirowane obrazami, m. in. Magrittem, którego uwielbiam

To chyba nostalgia, jedna wielka tęsknota za tamtymi czasami, tamtą modą, muzyką, stylem, życiem...

A pisanie pod zakończone konkursy to ciekawy pomysł ;)

To chyba nostalgia, jedna wielka tęsknota za tamtymi czasami, tamtą modą, muzyką, stylem, życiem...

Nie śmiejcie się, ale właśnie to robię :-(

Pokój – szczęśliwość; ale bojowanie Byt nasz podniebny

Jeśli znajdą się chętni do poprowadzenia reedycji, udzielam nieodpłatnej franczyzy.

Nowa Fantastyka