Czasopisma

Dodaj recenzję

Nowa Fantastyka 04/14

Pobierz fragment numeru w pliku PDF.

 

Pierw­szy numer "Nowej Fan­ta­sty­ki" na nie­zie­lo­nej stro­nie (znowu łezka w oku…), zaj­rzyj­my do środ­ka:

 

An­drzej Misz­czak

ŻOŁ­NIE­RZE PRZY­SZŁO­ŚCI

 

W nie­da­le­kiej przy­szło­ści będą ist­nia­ły środ­ki i tech­no­lo­gie, które po­pra­wią zdol­no­ści bo­jo­we sił zbroj­nych. Sil­niej­si, bar­dziej wy­trzy­ma­li, od­por­ni na stres, le­piej współ­pra­cu­ją­cy w gru­pie… Tacy będą żoł­nie­rze przy­szło­ści.

Umie­jęt­no­ści, teraz zdo­by­wa­ne w toku mor­der­czych tre­nin­gów, będą mogły zo­stać po pro­stu „wsz­cze­pio­ne” lub uru­cho­mio­ne za po­mo­cą elek­trycz­nej sty­mu­la­cji mózgu. Żoł­nie­rze będą mogli wy­ko­ny­wać za­da­nia bo­jo­we przez wiele dni bez je­dze­nia i snu. Jeśli wpad­ną w ręce wroga, okażą się wy­trzy­ma­li na tor­tu­ry, a gdy uda im się wy­rwać opraw­com, nie do­go­ni ich nikt. Po­stę­py neu­ro­lo­gii, ge­ne­ty­ki, far­ma­ko­lo­gii nie zo­sta­wia­ją nam wiele czasu, aby z ta­ki­mi zmia­na­mi za­cząć się oswa­jać.

 

An­drzej Kacz­mar­czyk

JAKA PIĘK­NA KA­TA­STRO­FA

 

Film nie musi być dobry, żeby widz do­brze się przy nim bawił. Prze­ciw­nie – film ab­so­lut­nie bez­na­dziej­ny może do­star­czyć nam wię­cej roz­ryw­ki, niż naj­lep­sza ko­me­dia. Trze­ba tylko wła­ści­we­go na­sta­wie­nia – każdy fan fan­ta­sty­ki po­wi­nien po­siąść tę umie­jęt­ność, gdyż nasze po­let­ko ob­fi­tu­je w ty­tu­ły „tak złe, że aż dobre”.

Z oka­zji Prima Apri­li­su przy­go­to­wa­łem krót­ką listę ki­ne­ma­to­gra­ficz­nych ku­rio­zów. Pa­mię­taj­cie, że cho­dzi nie o naj­gor­sze pro­duk­cje fan­ta­stycz­ne wszech­cza­sów, a o te naj­bar­dziej ko­micz­ne cał­kiem nie­umyśl­nie.

 

Waw­rzy­niec Pod­rzuc­ki

OPE­RA­CJA „WIECZ­NOŚĆ”

 

Nie chcę osią­gnąć nie­śmier­tel­no­ści po­przez swoje dzie­ła. Chcę ją osią­gnąć nie umie­ra­jąc, po­wie­dział kie­dyś Woody Allen, a pod sło­wa­mi tymi pod­pi­sa­ło­by się za­pew­ne cał­kiem sporo osób.

Myśl, że wszyst­ko, czym je­ste­śmy, któ­re­goś dnia tak po pro­stu się skoń­czy i zga­śnie jak zdmuch­nię­ta świecz­ka, wzbu­dza nasz głę­bo­ki, od­ru­cho­wy sprze­ciw. Fakt jed­nak po­zo­sta­je fak­tem, że lu­dzie od za­wsze i bez wy­jąt­ku umie­ra­ją. Cóż wobec tego po­cząć? Można szu­kać po­cie­chy w me­ta­fi­zy­ce, w kon­cep­cji tym­cza­so­we­go kru­che­go ciała i nie­śmier­tel­nej duszy, a nawet oprzeć na tym cały fan­ta­stycz­no­nau­ko­wy cykl, jak to zro­bił Peter F. Ha­mil­ton w „Dys­funk­cji rze­czy­wi­sto­ści”. Ale nas, współ­cze­snych ma­te­ria­li­stów, takie roz­wią­za­nie już nie sa­tys­fak­cjo­nu­je. Nie chce­my po­śmiert­nych obie­ca­nek-ca­ca­nek w ja­kichś mgła­wi­co­wych za­świa­tach, lecz ży­wo­ta wiecz­ne­go w ciele jędr­nym, mło­dym i naj­le­piej tym samym, które do­sta­li­śmy od ojca i matki.

 

Alek­san­der Dauk­sze­wicz

LE­GEN­DA O BŁĘD­NYM RY­CE­RZU

 

Wiele lat przed re­be­lią Ro­ber­ta Ba­ra­the­ona, w cza­sach gdy pa­no­wa­nie dy­na­stii Tar­ga­ry­enów wy­da­wa­ło się być wiecz­ne, Sie­dem Kró­lestw prze­mie­rzał pe­wien błęd­ny ry­cerz wraz ze swoim gierm­kiem. I wszyst­ko by­ło­by w tej hi­sto­rii zwy­czaj­ne, gdyby nie to, że żaden z nich nie był do końca tym, za kogo się po­da­wał. Jeden z nich w przy­szło­ści za­siadł na tro­nie, a obaj mieli przejść do le­gen­dy.

 

Po­nad­to w nu­me­rze:

 

– wy­wia­dy: z Ke­vi­nem Feige'em, sze­fem Ma­rvel Stu­dios oraz z Mi­cha­łem Szol­cem ze stu­dia Sound Tro­pez;

– sześć opo­wia­dań, a wśród nich “Ma­chi­na ste­ro­wa­na zdal­nie” – opo­wia­da­nie Scot­ta Lyn­cha, au­to­ra “Kłamstw Locke’a La­mo­ry”

– wy­ni­ki ple­bi­scy­tu Na­gro­dy Czy­tel­ni­ków “NF” 2013 oraz ogło­sze­nie lau­re­atów Na­gród “Nowej Fan­ta­sty­ki”

– fe­lie­to­ny, za­po­wie­dzi, re­cen­zje, kon­kur­sy i inne stałe atrak­cje

Recenzje

Komentarze

obserwuj

Hmm.. ja już mam, a wy? :)

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Czekamy na pocztę ;)

„Widzę, że popełnił pan trzy błędy ortograficzne” – markiz Favras po otrzymaniu wyroku skazującego go na śmierć, 1790

Buu, ja też czekam.

Mee!

Nie będzie już próbki w wersji pdf? Zawsze zachęcała mnie do zakupu bardziej niż sam spis treści :)

Będzie, chwilowo nie ma tylko. :)

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

PDF już jest u góry do ściągnięcia, a link w prawym panelu wróci niebawem.

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

No, kto miał okazję zobaczyć żarcik Supernowej w środku?

"Przychodzę tu od lat, obserwować cud gwiazdki nad kolejnym opowiadaniem. W tym roku przyprowadziłam dzieci.” – Gość Poniedziałków, 07.10.2066

To miał być żarcik? :/

Cóż, nie pytaj mnie o szczegóły operacji, ale zdania jakie przeczytałem to właśnie sugerowały :)

 

Swoją drogą gratuluję odwagi za "okładka jest jak dupa…" ;D

"Przychodzę tu od lat, obserwować cud gwiazdki nad kolejnym opowiadaniem. W tym roku przyprowadziłam dzieci.” – Gość Poniedziałków, 07.10.2066

fajny pomysł z tą okładką :) Może wrzucę więcej uwag co do numeru, w każdym razie dziękuję za Lyncha, w końcu, dzięki zamieszczonemu w kwietniowej NF jego opowiadaniu sięgnąłem po "Kłamstwa Locke'a…

Czy na cdp.pl nie ma NF 04/2014 z jakiegoś powodu?

"Świryb" (Bailout) | "Fisholof." (Cień Burzy) | "Wiesz, jesteś jak brud i zarazki dla malucha... niby syf, ale jak dzieciaka uodparnia... :D" (Emelkali)

Aha, jestem ciekaw ile jest odwiedzin w tej zakładce czasopism? Coś obawiam się, że aby "pismo żyło w obiegu", trzeba trochę coś podziałać. Może coś wrzucę niebawem do HP. 

A idź pan :) Chciałem – bo mogę – przeczytać, zrecenzować, a tu Jan_Janek chce coś wrzucać, a poza tym znów e-kiosk, mamo, pomocy ;)

"Świryb" (Bailout) | "Fisholof." (Cień Burzy) | "Wiesz, jesteś jak brud i zarazki dla malucha... niby syf, ale jak dzieciaka uodparnia... :D" (Emelkali)

Znów e-kiosk?  Ej, jeszcze nic nie wrzucam, rozmyślam, jaki temat mógłby uruchomić użytkowników :) Teraz, jak można teksty edytować, to pomyślałem w ogóle, że można pisać rozciągnięte w czasie recenzje. Przeczytałem coś, to dopiszę… A na razie dwa opka zagraniczne z tego numeru czytnąłem, podobały się, ale nie wiem, czy dam radę wszystko przeczytać.  

Heh, chyba nadajemy na tej samej fali, bo chciałem wykorzystać edycję podobnie ;) Zobaczymy co z tego wyjdzie.

"Znów e-kiosk" bo na cdp.pl brak numeru. Ale się zawziąłem, nie chcę z e-kiosku. :)

"Świryb" (Bailout) | "Fisholof." (Cień Burzy) | "Wiesz, jesteś jak brud i zarazki dla malucha... niby syf, ale jak dzieciaka uodparnia... :D" (Emelkali)

Janku kliknięć jest bardzo dużo. Tylko dyskusji brak. ;-)

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

To pewnie ja tak co chwila klikam :)

Janku pomysł na dział powstawał w momencie, kiedy MC urządzał comiesięczne konkursy na recenzje. W międzyczasie się okazało, że już ich nie ma.

Lecą smoki pod obłoki, wiatr im kręci smocze loki

Przeczytałem prozę polską i jak na razie poziom w tym numerze wysoki.

{…} o żołnieżach przyszłości, […].

Wywiady: z Kevinem Feige'em, szefem Marvel Studios [,+] oraz z Michałem […].

 

Podrzucki – najciekawszy. Szkoda, że tak skrótowo..

To ja może wreszcie skończę 03/14, skoro kwietniowy taki udany ;)

Administrator portalu Nowej Fantastyki. Masz jakieś pytania, uwagi, a może coś nie działa tak, jak powinno? Napisz do mnie! :)

Przeczytałem.

“Córki Aegira” 8,5/10

“Przypadki…” 7,0/10

“Czyściec 3D” 9/10 (kapitalnie napisane ;D)

“KZDIKA” 8,5/10 (mocne)

“Machina…” 7,0/10

“Sterta porwanych…” 8,5 (jeszcze mocniejsze)

 

Wszystkie opowiadanie mi się podobały, co cieszy. Ostatnio zdarzyło się tak w styczniowym numerze, jeśli dobrze pamiętam.

Nowa Fantastyka