Informacje

17.03.17, g. 11:11

Ogłoszono listę nominowanych do nagrody Bailey'a w 2017 roku

8 marca zgło­szo­na zo­sta­ła pełna lista no­mi­no­wa­nych do pre­sti­żo­wej na­gro­dy Ba­ileys Women's Prize for Fic­tion (wcze­śniej Oran­ge Prize), która przy­zna­wa­na jest za po­wie­ści an­glo­ję­zycz­ne na­pi­sa­ne przez ko­bie­ty bez wzglę­du na oby­wa­tel­stwo. Zwy­cięż­czy­ni otrzy­ma 30 tys. fun­tów oraz spe­cjal­ną, brą­zo­wą fi­gur­kę za­pro­jek­to­wa­ną przez Gri­zel Niven zwaną Bes­sie.

 

 

 

Po­ni­żej przed­sta­wia­my listę te­go­rocz­nych no­mi­no­wa­nych do tej na­gro­dy:

Stay With Me Ayòbámi Adébáyò

Po 15 la­tach od ostat­nie­go spo­tka­nia z mężem, ko­bie­ta udaje się na po­grzeb swo­je­go te­ścia. “Nikt nie wie­dział, że je­stem Twoją żoną. Wy­ja­wi­łam je­dy­nie uła­mek całej hi­sto­rii. [...] Byłam bez­płod­na, a mój mąż zna­lazł sobie inną ko­bie­tę i pojął ją za żonę”. Tłem wy­da­rzeń dla de­biu­tanc­kiej po­wie­ści ni­ge­ryj­skiej pi­sar­ki oka­zu­ją się wy­da­rze­nia roz­gry­wa­ją­ce się w la­tach 80. w jej oj­czyź­nie, a na kar­tach po­wie­ści uka­za­na zo­sta­ła tra­gicz­na hi­sto­ria kru­cho­ści mi­ło­ści mał­żeń­skiej, znisz­cze­nia więzi ro­dzin­nych, nie­do­li wy­wo­ła­nej roz­pa­czą oraz nie­po­ha­mo­wa­na wola zo­sta­nia matką. To opo­wieść o de­spe­rac­kiej pró­bie oca­le­nia nas przed sa­my­mi sobą oraz tych, któ­rych ko­cha­my przed za­wo­dem mi­ło­snym.

The Power Naomi Al­der­man

Naj­now­sza książ­ka Al­der­man to świat, w któ­rym ko­bie­ty roz­wi­nę­ły w sobie nie­wy­obra­żal­ną siłę da­ją­cą “sła­bej płci” znacz­ną prze­wa­gę nad męż­czy­zna­mi – po­tra­fią wy­wo­łać ogrom­ny ból, a nawet śmierć. To wy­da­rze­nie cał­ko­wi­cie zmie­ni życie bo­ga­te­go ni­ge­ryj­skie­go dziec­ka, dziew­czy­ny, któ­rej przy­bra­ni i re­li­gij­ni ro­dzi­ce ukry­wa­ją swoją praw­dzi­wą na­tu­rę, twar­dej dziew­czy­ny z Lon­dy­nu oraz lo­kal­ne­go po­li­ty­ka ame­ry­kań­skie­go.

 

 

Hag-Se­ed Mar­ga­ret Atwo­od

Po­wieść Mar­ga­ret Atwo­od to próba opo­wie­dze­nia na nowo sztu­ki au­tor­stwa Wil­lia­ma Szek­spi­ra za­ty­tu­ło­wa­nej Burza. Dy­rek­tor te­atru pra­gnie ze­mścić się na swoim ko­le­dze wy­sta­wia­jąc sztu­kę bry­tyj­skie­go dra­ma­to­pi­sa­rza. Viv Gro­skop okre­śli­ła tę hi­sto­rię jako “ma­gicz­ny pean do Szek­spi­ra, który pro­wa­dzi czy­tel­ni­ka po in­te­re­su­ją­cym prze­ro­bie­niu ory­gi­nal­ne­go dzie­ła, jed­nak z pew­ny­mi na­wią­za­nia­mi do współ­cze­snej kul­tu­ry. To emo­cjo­nu­ją­ce do­świad­cze­nie dla każ­de­go, kto zna Burzę, ale też nie­od­par­ta po­ku­sa dla osób nie­obe­zna­nych z tą sztu­ką”.

 

Lit­tle De­aths Emma Flint

Pod­sta­wą dla tej po­wie­ści jest mor­der­stwo dwój­ki dzie­ci w Nowym Jorku w 1965 roku, które Flint wy­ko­rzy­stu­je do uka­za­nia pro­ble­mu oczer­nia­nia ko­biet w po­ło­wie XX wieku w Ame­ry­ce i poza jej gra­ni­ca­mi. Nar­ra­to­ra­mi są: Ruth – matka pró­bu­ją­ca upo­rać się ze swoją roz­pacz przy po­mo­cy al­ko­ho­lu i sek­su oraz am­bit­ny dzien­ni­karz pi­szą­cy dla ta­blo­idu. Flint opi­su­je w swo­jej po­wie­ści świat, w któ­rym przy chó­rze pu­blicz­nej dez­apro­ba­ty mie­sza się praw­dzi­wa zbrod­nia z li­te­rac­ką fik­cją.

 

The Mare Mary Ga­it­skill

Po­wieść sta­no­wi próbę upo­ra­nia się z na­ło­giem i dys­funk­cyj­ną ro­dzi­ną. 47-let­nia Gin­ger – ko­bie­ta bez­dziet­na, miesz­ka­jąca w Nowym Jorku z mężem, któ­re­go po­zna­ła na spo­tka­niach AA. Męż­czy­zna nie za­mie­rza ad­op­to­wać dziec­ka, więc mał­żeń­stwo po­sta­na­wia za­gwa­ran­to­wać wa­ka­cje dla dzie­ci z mia­sta. Do ich domu pew­ne­go dnia przy­by­wa 11-let­nia Ve­lvet, Do­mi­ni­kan­ka z Bro­okly­nu, która przy­no­si do ich domu bagaż wła­snych do­świad­czeń i ma  ob­se­sję na punk­cie konia są­sia­dów. Po­wieść Ga­it­skill opo­wia­da o gra­ni­cach do­brych in­ten­cji w ob­li­czu spo­łecz­nych i ra­so­wych nie­rów­no­ści.

The Dark Circ­le Linda Grant

Zdo­byw­czy­ni Oran­ge Prize w 2000 roku, dzię­ki po­wie­ści When I Lived in Mo­dern Times, po­wra­ca w swo­jej naj­now­szej książ­ce do lat 50. Gdy Lenny i jego sio­stra Mi­riam do­wia­du­ją się, że cho­ru­ją na gruź­li­cę udają się do sa­na­to­rium w Kent zwa­ne­go Gwen­do. Tam po­zna­ją w prze­kro­ju życie Bry­tyj­czy­ków oraz do­cho­dzą do nich słu­chy o ta­jem­ni­czym le­kar­stwie.

 

 

 

The Les­ser Bo­he­mians Eime­ar McBri­de

Druga po­wieść McBri­de, po A Girl Is a Half-For­med Thing za którą otrzy­ma­ła na­gro­dę w 2014 roku, przed­sta­wia prze­ra­ża­ją­co in­ten­syw­ny zwią­zek mię­dzy 18-lat­ką, a męż­czy­zną star­szym od niej o 20 lat. W re­cen­zji Lary Fie­gel mo­że­my prze­czy­tać, że: “McBri­de w nad­zwy­czaj­ny spo­sób przy­wo­łu­je przy­jem­no­ści zwią­za­ne z dnia­mi spę­dzo­ny­mi w łóżku, po­ru­sza­jąc się de­li­kat­nie mię­dzy hu­mo­rem, a pasją oraz prze­mo­cą i de­li­kat­nym po­żą­da­niem.

 

 

Mi­dwin­ter Fiona Mel­ro­se

De­biut Mel­ro­se to opo­wieść o zma­ga­niach ojca i syna z cięż­ką zimą w Suf­folk. Obaj męż­czyź­ni roz­my­śla­ją­ nad trau­ma­tycz­ną śmier­cią w cza­sach, gdy ich ro­dzi­na zaj­mo­wa­ła się rol­nic­twem w Za­mbii. Roz­dzia­ły po­świę­co­ne od­po­wied­nio Vale i Lan­dyn ob­ra­zu­ją winę oraz żal, które do­pro­wa­dzi­ły do ich roz­łą­ki.

 

 

 

The Sport of Kings C. E. Mor­gan

Au­tor­ka po­ru­sza w swej dru­giej po­wie­ści temat wy­ści­gów kon­nych na prze­strze­ni 250 lat od od­zy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Stany Zjed­no­czo­ne. To kro­ni­ka ro­dzi­ny z Ken­tuc­ky, a także ich nie­wol­ni­ków i czar­no­skó­rych pra­cow­ni­ków.  Mor­gan wykorzystuje w swojej książce róż­ne tech­niki nar­ra­cyj­ne.

 

 

 

The Woman Next Door Yewan­de Omo­to­so

Hor­ten­sja James i Ma­rion Ago­sti­no są są­siad­ka­mi. Jedna jest czar­no­skó­ra, a druga biała. Oby­dwie są ko­bie­ta­mi suk­ce­su z nie­sa­mo­wi­ty­mi ka­rie­ra­mi. Co wię­cej, są także wdo­wa­mi i za­przy­się­gły­mi ry­wal­ka­mi oddzielonymi od siebie ży­wo­płotem oraz nie­chęcią, któ­rej żar­li­wość nie zmniej­sza się nawet po­mi­mo tego, że mają po 80 lat. Pew­ne­go dnia zmu­szo­ne zostają do po­łą­cze­nia sił. Kłót­nie i wza­jem­ne kry­ty­ko­wa­nie się opada, a w ich miej­scu po­ja­wia się żywa de­ba­ta i wspól­ne doświadczanie przeszłości.

 

The Lo­ne­ly He­arts Hotel He­ather O’Neill

Po wy­bu­chu Wiel­kiej kry­zy­su, dwoje pod­rzut­ków do­ra­sta­ją­cych w sie­ro­ciń­cu w Mont­re­alu od­kry­wa, że są po­krew­ny­mi du­sza­mi. Chło­piec o imie­niu Pier­rot po­tra­fi grać na pia­ni­nie, a dziew­czyn­ka zwąca się Rose umie tań­czyć. Uratowani, dzięki miłości i talentowi, stają się wędrownymi artystami zanim rozłąka doprowadza ich do wybrania ścieżki przestępczej. Wraz z nadejściem pierwszej wojny światowej, ponownie zostają połączeni w magicznym wodewilu, w którym trudy życia codziennego są zastąpione przez fantazję związane z błazenadą, akrobatyką oraz tańcami i śpiewem zaprzeczającymi trudnej sytuacji życiowej.

The Essex Serpent Sarah Perry

Cora Seagrave jest wdową, która postanawia opuścić Londyn i udać się do Aldwinter – wioski położonej w hrabstwie Essex. Tam dowiaduje się o podaniu ludowym dotyczącym Węża Essex. Fikcyjny stwór ożywa i terroryzuje ujście rzeczki Blackwater.

 

 

 

 

Barkskins Annie Proulx

Proulx porusza w swojej powieści temat zmian klimatycznych, które pojawiają się wraz z bezmyślną eksploatacją zasobów Ziemi. Świat dobrze znany człowiekowi staje na krawędzi katastrofy ekologicznej. René Sel i Charles Duquet przybywają do XVII-wiecznej Kanady, gdzie Duquet natrafia na dynastie, która będzie zagrażać środowisku naturalnemu przez następne 300 lat.

 

 

First Love Gwendoline Riley

Narratorkami w powieściach Riley są najczęściej młode kobiety poszukujące sposobu, aby usunąć się z tego świata. Pozostają one jednak ogarnięte absurdalnością własnej egzystencji. W książce pojawiają się także pytania dotyczące fikcji oraz autobiografii. Nie inaczej jest w przypadku First Love, gdzie pojawia się wątek toksycznego małżeństwa pomiędzy ponad 30-letnią pisarką, a starszym mężczyzną.

 

 

Do Not Say We Have Nothing Madeleine Thien

Książka Thien to obraz dwóch najbardziej znanych wydarzeń w historii Chin. Pierwsza to Rewolucja kulturalna Mao Zedonga podczas której dochodzi do rozprawienia się w telewizji z zachodnią muzyką przez He Lutinga – znawcy twórczości Claude’a Debussy. Drugim wydarzeniem jest demonstracja na Placu Niebiańskiego Spokoju w 1989 roku. Wokół tych kluczowych momentów, Thien tworzy wielopokoleniową opowieść, w której bada się to, jak kultura jest w stanie przetrwać, gdy dochodzi do rozpadu rodziny, a muzycy zostają pozbawieni możliwości komponowania.

The Gustav Sonata Rose Tremain

Ojciec Gustava dorastającego w Szwajcarii podczas drugiej wojny światowej, był policjantem, który umiera w hańbie po pomocy udzielonej Żydom w kraju określanym jako neutralny. Jego najlepszy przyjaciel, Anton, okazuje się być także Żydem. Co więcej, to także niezwykle wrażliwy i napięty emocjonalnie pianista, którego artystyczny temperament kontrastuje z chłodną przyzwoitością Gustava. 

 

 

 

W stycz­niu kon­glo­me­rat Dia­geo – wła­ści­ciel marki Ba­iley’s Irish Cream – po­in­for­mo­wał o wy­co­fa­niu się wraz z koń­cem 2017 roku ze spon­so­ro­wa­nia tego wy­da­rze­nia. Ozna­cza to, że or­ga­ni­za­to­rzy będą zmu­sze­ni po­szu­kać no­we­go spon­so­ra na­gród przy oka­zji ko­lej­ne­go ple­bi­scy­tu.

Nowa Fantastyka