Informacje

17.07.17, g. 09:49

Ostatni Jedi - świetne nowe plakaty!

Stu­dio Di­sney za­pre­zen­to­wa­ło nowe pla­ka­ty filmu Ostat­ni Jedi (The Last Jedi). Jest na nich też zmar­łą nie­daw­no Car­rie Fi­sher.  Fani są za­chwy­ce­ni! Zresz­tą sami sprawdź­cie.

 

Pre­mie­ra wy­cze­ki­wa­nej pro­duk­cji – 15 grud­nia.

 

To już ósma część sagi Gwiezd­nych Wojen – kon­ty­nu­acja Prze­bu­dze­nia Mocy (pre­mie­ra – 2015). Opo­wia­da hi­sto­rię po­ko­le­nia po­tom­ków Lei i Hana Solo ze Starej Try­lo­gii. Na po­cząt­ku jed­nak mamy do czy­nie­nia z hi­sto­rią star­szych bo­ha­te­rów, Lei i Luke’a. Luke bo­wiem zo­sta­je ostat­nim Jedi, tro­pio­nym przez rzą­dzą­cą or­ga­ni­za­cję o na­zwie Naj­wyż­szy Po­rzą­dek, a Leia – po­now­nie staje na czele Ruchu Oporu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Fantastyka