Informacje

13.07.17, g. 20:18

Bleach w wersji live-action z pierwszym teaserem!

Nie tak dawno udostępniono krótki teaser aktorskiego filmu zatytułowanego Bleach, którego w japońskich kinach będzie można ujrzeć latem 2018 roku. W materiale możemy ujrzeć głównego protagonistę, czyli Ichigo Kurosakiego (Sota Fukushi). Za reżyserią filmu odpowiedzialny będzie Shinsuke Sato.

 

W jed­nym z wy­wia­dów, Tite Kubo (twór­ca mangi) oświad­czył, że bę­dzie za­an­ga­żo­wa­ny w pro­duk­cję, by utrzy­mać wier­ność man­dze i anime. Wszyst­ko po to, aby mło­dzi, jak i star­si fani, mogli cie­szyć się fil­mem. Wspo­mi­nał też, że je­dy­ną jego obawą był kolor wło­sów Ichi­go, który w man­dze i anime jest ko­lo­ru ja­sno­po­ma­rań­czo­we­go: “Jeśli taki kolor po­ja­wi się w tym fil­mie, to by­ło­by to dosyć dziw­ne, więc za­sta­na­wiam się, co z tym fak­tem zro­bią”. Od­twór­ca głów­nej roli Sota Fu­ku­shi ujaw­nił też, czego fani mogą spo­dzie­wać się w fil­mie: “po­twor­ne­go Pu­ste­go, Spo­łecz­ności Dusz nie z tego świa­ta i de­struk­cyj­nej tech­ni­ki walki mie­czem Zan­pa­ku­to”.

 

Ichi­go Ku­ro­sa­ki uro­dził się z darem wi­dze­nia du­chów, lecz nigdy nie pro­sił się o to. Gdy jego ro­dzi­na zo­sta­je za­ata­ko­wa­na przez Pu­ste­go – bę­dą­ce­go wrogą za­tra­co­ną duszą – Ichi­go bę­dzie mu­siał stać się Shi­ni­ga­mi. Po­sta­no­wi po­świę­cić swoje życia, by móc chro­nić nie­win­nych i udzie­lać po­mo­cy zbłą­ka­nym du­szom.

 

 

Źró­dło: Ko­ta­ku, Po­ly­gon, Anime News Network

 

 

Komentarze

Zważając, że w mandze jakieś 90% czasu zajmowała naparzanka, Bleach to świetna baza pod film akcji (ach te bankaie <3). Pytanie, jaki mają budżet. :p

Nowa Fantastyka